top of page

Našim cieľom je budovať príjemné mesto pre ľudí

Updated: Apr 29

Mesto Trenčín je jedno z mála miest na Slovensku, ktoré budú mať okrem mestského kurátora aj Manuál reklamy. Porozprávali sme sa s Líviou Gažovou, projektovou manažérkou pre architektúru a verejný priestor o tom, čo Manuál reklamy je a ako pomôže spríjemniť verejný priestor v meste.


Manuál reklamy pre mesto Trenčín sa zameriava hlavne na menšie označenia prevádzok, ako sú polepy výkladov a svetelné tabule. Prečo manuál nespomína aj billboardy? 


Manuál v druhej kapitole spomína aj outdoorovú reklamu. Keďže je ale dokument určený predovšetkým prevádzkam, podnikateľom a majiteľom budov, ktorých predajne sú viditeľné z verejného priestoru, nerozoberá túto tému až tak podrobne. Regulácia typov reklamy ako sú bilbordy a bannery je už zavedená v územnom pláne mesta Trenčín. 


Ktoré mestá boli pri tvorbe Manuálu inšpiráciou, ak nejaké boli? 


Pri tvorbe manuálu sme sa inšpirovali mestskou časťou Brno-střed, ktorá s týmto typom kultivácie verejného priestoru začala už pred rokmi. Sledovali sme ale aj aktivity iniciatívy Reč mesta v Prešove alebo snahy o reguláciu vizuálneho smogu v Žiline. Problematiku označenia prevádzok obsahuje aj dizajn manuál pešej zóny pre mesto Liptovský Mikuláš. Náhľad Manuálu reklamy


Ako plánujete zapojiť miestnu komunitu a zabezpečiť, aby bol Manuál reklamy úspešne implementovaný a dodržiavaný? 


Plánujeme veľa času venovať starostlivému vysvetľovaniu obsahu manuálu, plánujeme jeho verejné predstavenie, diskusie, workshopy a individuálne stretnutia. Manuál je veľmi zrozumiteľne napísaný a obsahuje ilustrácie, preto sa v ňom jednoducho orientuje. Je dostupný zadarmo pre každého na webstránke Trenčín 2026 a mesta Trenčín. Implementáciu manuálu bude mať na starosti aj mestský kurátor, nová pozícia na mestskom úrade, ktorej vznik súvisí s projektom Trenčín 2026.  


Ako sa Manuál reklamy Trenčína líši od podobných dokumentov v iných mestách a aké sú hlavné inovácie alebo unikátne prvky, ktoré ho vyznačujú? 


Manuál pre mesto Trenčín sa vo svojom obsahu opiera o príklady z iných miest, najmä z MČ Brno-střed. Problematika vizuálneho smogu má v rôznych mestách svoje špecifiká, no v podstatnom sa nelíši, preto je možné obsah prebrať. Samozrejme, manuál reklamy a označovania prevádzok sme museli prispôsobiť trenčianskemu kontextu. Rozdielne oproti iným mestám sú regulatívy, ktoré sú určené pre Mestskú pamiatkovú rezerváciu alebo pre celé mesto v územnom pláne. Ten napríklad stanovuje, kde v meste sa billboardy môžu umiestňovať a kde vôbec nie. Zásady pre pamiatkovú rezerváciu hovoria aj o tom, že v centre mesta nie je možné umiestniť veľkoplošné alebo trojrozmerné reklamné zariadenia. Rozdielny oproti iným mestám môže byť aj postup povoľovania jednotlivých reklamných zariadení, ktorý manuál tiež popisuje.  


Aké sú vaše osobné vízie a ambície pre budúcnosť urbanizmu a mestského rozvoja, a ako sa tieto hodnoty odrážajú vo vašej práci na Manuáli reklamy? 


Našim cieľom je budovať príjemné mesto pre ľudí. Mesto, kde sa ľudia presúvajú peši, na bicykli alebo MHD a také, ktoré láka svojich obyvateľov a návštevníkov na pobyt, bude prosperovať. Nenakupujú totiž autá, ale ľudia, a čím lepšie podmienky budú mať na pohodlný presun po meste, tým viac času v ňom strávia, tým viac aktivít a stretnutí sa tu bude diať a tým živšie mesto bude. Európske ale už i niektoré slovenské mestá podporujú bohatý mestský život, ktorý sa deje vo verejných priestoroch, preto na ne dávajú veľký dôraz.  


Nie je to tak dávno, čo mali dizajnéri a dizajnérky z Trenčína možnosť absolvovať workshop s prevádzkou, pre ktorú vytvárali návrh označenia- plánujete takýto workshop v budúcnosti opakovať, aby sa prevádzkam jednoduchšie zavádzali podnety pre ich propagáciu, ako ich stanovuje Manuál reklamy?  


Odborný dvojdňový workshop pre grafických dizajnérov o navrhovaní dizajnu pre prevádzky slúžil na budovanie povedomia o tejto téme aj pre ľudí z praxe, ktorí majú návrh polepov, nápisov a reklám na starosti. Spolu s odborníkmi sme sa im snažili sprostredkovať, čo návrh vizuálnej komunikácie prevádzky obnáša - od popisu otváracích hodín po dizajn výkladu. V nasledujúcom období by sme chceli v podobných aktivitách pokračovať, ale zamerať sa chceme na osvetu u samotných prevádzok. Je dôležité im vysvetliť, ako im manuál môže pomôcť pri premýšľaní o ich komunikácii, ktorá môže byť jednoduchšia a kvalitnejšia, čo im v konečnom dôsledku môže priniesť viac zákazníkov. V komunikácii navonok naozaj platí - menej je viac. Chceli by sme, aby príkladom vo vizuálnej komunikácii išlo aj mesto. O budúcich plánoch v téme boja s vizuálnym smogom budeme informovať.  


Ak si prevádzka nemôže dovoliť osloviť dizajnéra na návrh úpravy prevádzky, majú sa teraz obávať pokúťt alebo budú mať k dispozícii pomoc zo strany mesta? 


Manuál reklamy a označovania prevádzok má pre súkromný sektor len odporúčací charakter. Nejde o pokutovanie prevádzok za ich nevhodné polepy, ale skôr o pozitívnu motiváciu na zmenu na zrozumiteľnejšiu komunikáciu v budúcnosti, ktorá by pomohla všetkým užívateľom verejného priestoru a aj ich zákazníkom v orientácii. Veríme, že pár pozitívnych príkladov dizajnu prevádzky môže motivovať aj ostatných k tomu, aby premýšľali nad zmenou. Samozrejme, nič nebude hneď stopercentné, ale postupnými krokmi sa môžeme dostať k európskemu verejnému priestoru. 

 


Ktorá ulica je pre vás príjemnejšia na pohľad?

  • Bez vizuálneho smogu

  • So zachovanou reklamou

Zdroj fotografií: Google mapy, vľavo pobočka poisťovne Banská Bystrica, napravo Ulica 1. mája Žilina0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page