Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasím, aby Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o. so sídlom Mierové nám. 1/2 91164 Trenčín, spracovávalo moje osobné údaje v  hore uvedenom rozsahu, v súlade s článkom 6 ods.1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, za účelom správy webu na participatívne sa zapájanie verejnosti do vecí verejných. Doba platnosti spracovávania sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby.  

  

Technický prístup k údajom má správca webhostingových služieb, ktorým je spoločnosť  Wix.com LTD 40 Namal Tel Aviv, 6350671 Israel,  na ktorej serveroch sú Vaše osobné údaje uložené. Inej tretej osobe údaje prevádzkovateľ nepostupuje."  

  

Ktorýkoľvek súhlas môže byť kedykoľvek odobratý tou dotknutou osobou, ktorá ho poskytla alebo ktorýmkoľvek jej pozostalým písomne na adrese prevádzkovateľa alebo zodpovednej osoby.

 

Odobratie súhlasu nemá spätný účinok. Súhlas môže dotknutá osoba odvolať e-mailom na info@trencin2026.eu

Prevádzkovateľ po  splnení účelu spracúvania osobných údajov bez  zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov. 

 

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje len v  súlade s  dobrými mravmi a  bude konať spôsobom, ktorý neodporujezákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným  právnym predpisom. 

Vaše práva pri  ochrane osobných údajov 

Právo na prístup:

máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali 

elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.  

Právo na opravu: 

prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. 

Právo na výmaz (na zabudnutie) :

máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania.

 

Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 

Právo na obmedzenie spracúvania :

za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. 

Právo na prenosnosť údajov :

za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.  

Právo namietať : 

máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.  

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov : 

ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk

  

Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť  písomne doručením žiadosti na adresu: Mierové nám. 1/2 91164 Trenčín, osobne do podateľne  alebo elektronicky na email info@trencin2026.eu. Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov info@trencin2026.eu, tel.: +421 902 911 226 

Fotografie použité na webovej stránke www.trencin2026.eu boli použité so súhlasom ich autorov.