top of page

Súhlas k zasielaniu newslettra

Vyplnením e-mailovej adresy a kliknutím na odkaz „Odoberať“ udeľujem ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu emailovej adresy prevádzkovateľovi: Kreatívny inštitút Trenčín, n. o. (anglická verzia názvu: Creative Institute Trenčín n. o.), sídlo: Mierové námestie 1/2, 911 64 Trenčín, IČO: 54345987, reg. č.: OVVS/NO/310-1/2022, reg. úrad: Okresný úrad Trenčín a jeho sprostredkovateľom na účel priameho marketingu, v rámci ktorého mi na emailovú adresu budú zasielané oznámenia o novinkách prevádzkovateľa, t. j. o pripravovaných a aktuálnych podujatiach, projektoch a iniciatívach. 

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje na dobu 4 roky odo dňa jeho udelenia alebo do odvolania súhlasu. 

 

Osobitne beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi je dobrovoľné. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu. Odhlásiť sa môžem kliknutím na odhlasovací odkaz v doručenom e-mailovom oznámení alebo zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu info@trencin2026.eu

 

Svoje práva môžem dotknutá osoba vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov: 

  1. e-mailom na: info@trencin2026.eu 

  1. poštou na adrese: Kreatívny inštitút Trenčín, n. o., Mierové námestie 1/2, 911 64 Trenčín. 

 

Potvrdzujem, že som sa pred udelením súhlasu oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov (t. j. s informáciami podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) zverejnenými na webovom sídle Prevádzkovateľa: https://www.trencin2026.sk/gdpr  

bottom of page