top of page

Riaditeľ*ka Kreatívneho inštitútu Trenčín, n.o.

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa*ky Kreatívneho inštitútu Trenčín, n.o., ktorý realizuje projekt Európske hlavné mesto kultúry.

Riaditeľ *ka  organizácie pri výkone svojej funkcie najmä:

 

a) zodpovedá za celkový chod inštitútu, jeho reprezentáciu navonok a rozvoj,  

b) samostatne rozhoduje o nakladaní s finančnými prostriedkami v súlade so schváleným rozpočtom,  

c) rozhoduje o rozpočtoch jednotlivých úsekov a ich zmenách,  

d) predkladá správnej rade na schválenie ročný rozpočet inštitútu, 

e) v mene inštitútu uzatvára občianskoprávne, obchodnoprávne, ako aj pracovnoprávne zmluvy,  

f) zastupuje inštitút pri rokovaniach s orgánmi verejnej správy, súkromným a neziskovým sektorom,  

g) samostatne rozhoduje o prijatí vedúcich organizačných zložiek Sekcia/Úsek/Odbor do zamestnania,  

h) schvaľuje finančné operácie inštitútu v rámci výkonu základnej finančnej kontroly, pričom túto právomoc môže delegovať na iného zamestnanca organizácie s tým, že stále je za výkon základnej finančnej kontroly zodpovedný,  

i) rozhoduje v prípade kompetenčných alebo iných sporov medzi vedúcimi úsekov a ďalšími zamestnancami inštitútu,  

j) zodpovedá za implementáciu projektu EHMK Trenčín 2026 ako celku v znení Bidbooku a v rozsahu podľa finančných a časových možností tak, aby splnil*a základné kritériá implementácie projektu v duchu pravidiel samotnej EHMK súťaže.  

 

Na pozíciu riaditeľa*ky organizácie sú nasledujúce požiadavky:  
 

a) v posledných 15 rokoch aktívne pôsobil*a v oblasti KKP (Kultúrneho a kreatívneho priemyslu) minimálne 10 rokov,  

b) má skúsenosť s projektom EHMK v podobe vykonávania niektorej manažérskej pozície v rámci implementácie projektu minimálne v dĺžke 1 rok,  

c) manažérska skúsenosť mimo oblasti KKP v dĺžke minimálne 3 roky  

d) aktívne ovládanie anglického jazyka,  

e) výborná znalosť slovenského, príp. českého jazyka  

f) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,  

g) komunikačné a prezentačné zručnosti,  

h) strategické a koncepčné myslenie,  

i) jasná predstava o strategických dopadoch projektu EHMK v období jeho implementácie ako aj po roku EHMK (2026) na príslušný región,  

j) vítaná účasť v medzinárodných komisiách v oblasti KKP. 

 

Základná zložka platu  

  • od 2.750 € brutto mesačne   

  • plný úväzok     

 

Nástup   

  • podľa dohody 

 

Žiadosť má obsahovať   

  • profesijný životopis v anglickom alebo slovenskom/českom jazyku vo formáte PDF 

 

Žiadosť pošlite do 15. 1. 2024 na e-mail anna.bumbalova@trencin2026.eu a do predmetu napíšte názov pozície. 

bottom of page