top of page

Štatút súťaže

Tento dokument (ďalej len „Štatút“) upravuje pravidlá a podmienky súťaže vyhlasovateľa súťaže uvedeného v bode I. Štatútu, ktorej bližší popis je uvedený v tomto Štatúte, a ktorá sa bude konať prostredníctvom profilu vyhlasovateľa súťaže uvedeného v bode I. Štatútu zriadeného na sociálnej sieti Facebook a Instagram označeného ako “@trencin2026” (ďalej ako “Súťaž”).  

I. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE 

Obchodné meno: Kreatívny inštitút Trenčín n.o. 
Sídlo: Mierové nám. 1/2, 91101 Trenčín 
IČO: 54345987 
Zapísaný v registri: zapísaná v registri neziskových organizácií vedenom Ministerstvom vnútra SR, č. Reg. OVVS/NO/310-1/2022 
DIČ: 2121649222 

(ďalej len ako „Vyhlasovateľ súťaže“)

 

II. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE 

 1. Účelom Súťaže je propagácia produktov a služieb Vyhlasovateľa súťaže. 

 2. Predmet Súťaže je podrobne rozpísaný v samotnom znení Štaútu zverejnenom na webovej stránke trencin2026.eu/sutaz aj s opisom aktivity, ktorá sa vyžaduje pre zapojenie sa do Súťaže. 

 

III. LEHOTA SÚŤAŽE 

 1. Súťaž trvá odo dňa 11. 7. 2024 od 12:00 hod. do dňa 13. 7. 2024 do 20:00 hod. Najneskôr do dňa 13. 7. 2024 do 20:00 hod. je možné zapojiť sa do Súťaže v súlade s podmienkami určenými v Štatúte. 

 

IV. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI 

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v Štatúte (ďalej aj ako „Súťažiaci“). 

 2. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký Súťažiaci, ktorý je v pracovnom alebo v inom obdobnom pomere k Vyhlasovateľovi súťaže, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

 3. Súťažiaci, ktorý sa zapojí do Súťaže bude automaticky zaradený do žrebovania o ceny v prípade, ak v lehote podľa článku III. Štatútu vyplní online formulár  zverejnený na webovom sídle a sociálnych sieťach Vyhlasovateľa súťaže, v ktorom bude intuitívne domýšľať, t.j. hádať, čo je obsahom krabice vytvorenej Vyhlasovateľom súťaže označenej ako “Zvedavá krabica” (ďalej aj ako “Zvedavá krabica”). 

 4. Zo Súťaže je vylúčený ten Súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu Súťaže za účelom získania cien, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol Súťaže zúčastniť. 

 5. Ak sa do Súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok podľa Štatútu, je zo Súťaže automaticky vylúčená a nemá nárok na získanie ceny. 

 6. Ak sa do Súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo Súťažiacich nebude spĺňať podmienky účasti na Súťaži podľa Štatútu, výhru nezíska žiadna osoba a ceny prepadnú v prospech Vyhlasovateľa súťaže.  

 7. Každý Súťažiaci sa môže do Súťaže zapojiť len raz. 

 8. Každý Súťažiaci zapojením do Súťaže vyhlasuje, že spoločnosť Meta Platforms, Inc. ako prevádzkovateľ sociálnej sieťe Facebook a Instagram, nemá voči nemu žiadne záväzky. 

 

V. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE 

Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovné ceny: 

 

 1. Vstupenka na festival Pohoda 2025 v hodnote 100,00 € 

 2. Obsah Zvedavej krabice v hodnote 127,13 € 

Celková hodnota cien je v hodnote 227,13 € 

 1. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže. 

 

VI. ŽREBOVANIE A OCENENIE 

 1. Žrebovanie, t.j. náhodný výber jedného výhercu zo Súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti na Súťaži podľa Štatútu a vyhráva ceny (ďalej aj ako „Výherca“) sa uskutoční najneskôr do 3 dní odo dňa skončenia Súťaže podľa článku III. Štatútu, t. j. najneskôr 16. 7. 2024. 

 2. Vyhodnocovanie splnenia podmienok Súťaže podľa Štatútu a žrebovanie Výhercu vykonajú dvaja poverení zamestnanci Vyhlasovateľa súťaže. 

 3. Vyžrebovaný bude jeden Výherca, ktorý získa obe ceny.  

 4. Vyžrebovaní budú aj dvaja náhradníci pre prípad, že vyžrebovaný Výherca nesplní ktorúkoľvek z podmienok stanovených Štatútom. 

 5. Vyžrebovaný Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom e-mailu Vyhlasovateľom súťaže do 3 pracovných dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Pokiaľ ostatní účastníci vo vyššie uvedenom termíne nebudú upovedomení o výhre v Súťaži, znamená to, že neboli vybraní. Výherca je povinný do 48 hodín odpovedať na oznámenie Vyhlasovateľa súťaže a oznámiť či výhru prijíma.  

 6. Ak Vyhlasovateľom súťaže kontaktovaný Výherca výhru príjme, odovzdanie cien sa uskutoční na meste a v čase dohodnutom medzi Vyhlasovateľom súťaže a Výhercom, za týmto účelom je Výherca povinný poskytnúť Vyhlasovateľovi súťaže súčinnosť.  

 7. V prípade, ak Výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok podľa Štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k danej cene. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nesplní ktorúkoľvek z podmienok v podľa Štatútu, cena prepadne v prospech Vyhlasovateľa súťaže. 

 8. Na výhru nemá Súťažiaci právny nárok, výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou, ani žiadať od Vyhlasovateľa súťaže finančný ekvivalent výhry.  

 9. Výherca súťaže bude určený náhodným výberom - žrebovaním. 

 10. Výsledky žrebovania sú konečné, a bez možnosti odvolania. 

 11. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné vady výhier, ani nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené Súťažiacim v súvislosti s užívaním (realizáciou) výhier. Reklamácia výhier ako bezodplatne získaných plnení je vylúčená. 

 

VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 1. Súťažiaci berie na vedomie, že dobrovoľným zapojením sa do súťaže udeľuje Vyhlasovateľovi súťaže v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní́ osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) dobrovoľný súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov na dobu trvania Súťaže a vyhodnotenia Súťaže, najdlhšie však na dobu (1) roku odo dňa ukončenia Súťaže. 

 2. Účastník súťaže má právo písomnou formou na adrese sídla Vyhlasovateľa súťaže, alebo osobne odvolať svoj súhlas, inak platnosť súhlasu zanikne po uplynutí 1 roka odo dňa ukončenia Súťaže. 

 3. Poskytnutie osobných údajov Súťažiacich je dobrovoľné. Cezhraničný prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje.  

 4. Každý Súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Ak Súťažiaci bude vyžrebovaný ako Výherca a získa cenu, môže udeliť Vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude Vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo - obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v Súťaži. Neudelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na Súťaži ani na odovzdanie ceny. 

 5. Ustanovenia tohto článku týkajúce sa Výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka. 

 

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 1. Účasťou na súťaži vyjadruje Súťažiaci súhlas s týmto Štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto Štatúte, nesmie sa Súťaže zúčastniť. 

 2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Štatút alebo aj Súťaž odvolať, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu Štatútu alebo odvolanie Súťaže zverejní Vyhlasovateľ súťaže na svojej webovej stránke alebo na facebookovej a instagramovej stránke. 

 3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok Súťaže alebo ustanovení Štatútu si Vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť Štatút. 

 4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami. 

 5. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je nijako sponzorovaná, podporovaná, spravovaná ani spojená s prevádzovateľmi sociálnych sietí Facebook a Instagram a tieto nemajú voči Súťažiacim žiadne záväzky. 

 6. Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné Vyhlasovateľovi súťaže zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia Súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy. 

 7. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel Súťaže rozhodne o ďalšom postupe Vyhlasovateľ súťaže, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto Štatútu a/alebo podmienok Súťaže po jej vyhlásení. 

bottom of page