top of page

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a Vyhlásenie

 

Týmto udeľujem, ako dotknutá osoba podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Dotknutá osoba“), v súlade s ustanovením článku 6 ods. 1 písmeno a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, emailová adresa a telefónne číslo prevádzkovateľovi, ktorým je:
 

Kreatívny inštitút Trenčín, n.o., so sídlom: Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín, IČO: 54345987, registrácia: Okresný úrad Trenčín pod č. OVVS/NO/310-1/2022 (ďalej len „Prevádzkovateľ“),

 

na dobu 4 rokov od udelenia súhlasu alebo do odvolania súhlasu, podľa toho, ktorá právna skutočnosť nastane skôr a za účelom (doplniť), napr. zaradenia dotknutej osoby do zoznamu subjektov vhodných pre realizáciu budúcich spoluprác a partnerstiev.

 

(ďalej len „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“).

 

Ako Dotknutá osoba vyhlasujem, že súhlas so spracúvaním osobných údajov je mnou udelený slobodne a dobrovoľne a osobné údaje v ňom uvedené sú pravdivé. Vyhlasujem, že som sa pred poskytnutím osobných údajov oboznámila so zásadami Prevádzkovateľa pri zbere osobných údajov zverejnených na https://www.trencin2026.sk/gdpr.

 

Ako Dotknutá osoba zároveň vyhlasujem, že mi Prevádzkovateľom boli poskytnuté nasledovné informácie, a že ako Dotknutá osoba som oboznámená o existencii:

 

1. práva Dotknutej osoby kedykoľvek odvolať Súhlas so spracúvaním osobných údajov, a to zaslaním odvolania na emailovú adresu: info@trencin2026.eu alebo na korešpondenčnú adresu Prevádzkovateľa alebo osobne na adrese Prevádzkovateľa, a to bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na Súhlase so spracúvaním osobných údajov udelenom pred jeho odvolaním;

 

​2. práva požadovať od Prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, práva na ich opravu, vymazanie (tzv. „zabudnutie“), obmedzenie spracúvania, práva namietať spracúvanie poskytnutých osobných údajov, ďalej tiež, práva na prenosnosť osobných údajov ako aj práva požiadať Prevádzkovateľa o oznámenie v súvislosti s opravou, vymazaním osobných údajov alebo obmedzením ich spracúvania;

 

3. práva na to, aby sa na Dotknutú osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú;

 

4. práva podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v podmienkach Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

bottom of page