Špecialista/ka na verejné obstarávanie Kreatívneho inštitútu Trenčín

Kreatívny inštitút Trenčín (CIT) je novovzniknutá organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, zodpovedná za implementáciu titulu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. V úzkej spolupráci s kľúčovými aktérmi zo súkromného, verejného a tretieho sektora sa zameriava na rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu v meste Trenčín, v Trenčianskom regióne a v Európe, pričom napĺňa ciele titulu Trenčín 2026. Náš tím hľadá experta na verejné obstarávanie, ktorý bude komplexne zastreší implementáciu titulu EHMK Trenčín 2026.
 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 

 • komplexne zabezpečuje proces obstarávania tovarov 

 • vyhodnocuje splnenia podmienok účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní

 • zabezpečuje schválenie a uzatvorenie zmluvy na obstaranie zákazky podľa výsledkov verejného obstarávania

 • zodpovedá za prípravu a organizáciu prideleného obstarávania

 • zabezpečovanie spracovania súťažných podkladov s odbornými útvarmi, pre ktoré sa obstarávanie zabezpečuje

 • navrhuje postup verejného obstarávania jednotlivých zákaziek 

 • zabezpečuje zverejňovania informácií v súlade s platnou legislatívou

 • zodpovedá za spracovanie a úplnosť písomnej dokumentácie z obstarávania v zmysle platných externých a interných predpisov

 • skompletizovanie celej dokumentácie VO

 • spolupracuje s organizačnými útvarmi pri príprave a priebehu obstarávania

 • zúčastňuje sa na pravidelných poradách tímu

 • zabezpečovanie procesov vyhlasovania zákaziek, vyhodnocovanie ponúk, prípravy zmlúv pre uzavretie a ich zverejnenie

 • zabezpečenie elektronickej komunikácie cez certifikovaný elektronický systém so záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania

 

Skúsenosti kandidáta: 
 

 • aktívna aspoň 3 ročná skúsenosť z obstarávania v zmysle zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

 • komunikačné a organizačné zručnosti na pokročilej úrovni

 • zodpovednosť

 • spoľahlivosť

 • precíznosť

 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita) 

 • schopnosť doťahovať veci do konca

 

Mzdové ohodnotenie:
 

 • Základná zložka mzdy: 1400 € brutto mesačne

 • Plný úväzok
   

Nástup:
 

 • Nástup od januára 2023 / podľa dohody
   

Žiadosť uchádzača musí obsahovať:
 

 • Profesný životopis v slovenskom jazyku vo formáte PDF  
   

 • Motivačný list v slovenskom jazyku maximálne na 1 stranu A4 vo formáte PDF    
   

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov, ak si uchádzač želá byť zaradený do databázy pre účely potenciálneho neskoršieho oslovenia s pracovnou ponukou
   

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania. Žiadosť spolu s podpísanými prílohami vo formáte pdf sa podáva elektronicky na emailovú adresu info@trencin2026.eu.

Kontakt pre uchádzačov:

info@trencin2026.eu

 

Termín zasielania žiadostí:

23:59 CET 25. 11. 2022

Výberové konanie sa uskutoční formou osobných pohovorov v slovenskom jazyku. O presnom čase a mieste budú uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky upovedomení pozvánkou.

Ochrana osobných údajov: Informačná povinnosť podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je zverejnená na webovej stránke www.trencin2026.eu.