Špecialista 

monitoringu

Kreatívny tím pracujúci s mestom Trenčín na kandidatúre na Európske hlavné mesto kultúry 2026 hľadá skúseného špecialistu na monitorovanie a evaluáciu projektu. Úlohou špecialistu bude vývoj a implementácia stratégie monitorovania a hodnotenia kandidatúry Európskeho hlavného mesta kultúry pre mesto a región Trenčín.

Skúsenosti:

 • Preferujeme 3 roky skúseností s monitorovaním a hodnotením (M&E)

 • Bakalársky titul v odbore štatistika, IT, obchod, spoločenské vedy alebo iný relevantný odbor - uprednostňuje sa magisterský titul

 • Preferujeme 3 roky skúseností v oblasti fúzií a akvizícií

 • Skúsenosti s prácou s medzinárodnými organizáciami

 • Znalosti výskumných metodík, nástrojov a analýz pre kvalitatívne a kvantitatívne štúdie

 • Znalosť Excel a STATA, R alebo iného štatistického analytického softvéru

 • Skúsenosti s programovaním formulárov a s platformami zberu mobilných údajov

 • Skúsenosti a znalosti o princípoch a praktikách rozvoja participatívnej komunity, vrátane

  participatívneho plánovania, monitorovania a hodnotenia

 • Dobré medziľudské a komunikačné schopnosti

 • Plynulosť v ústnej a písomnej angličtine

 

 

Zodpovedosti:

 • Identifikácia najlepších logických rámcov, matíc indikátorov, rámcov na meranie výkonnosti (PMF) a vývoj harmonogramov zberu údajov

 • Návrh a implementácia plánu monitorovania a hodnotenia kultúrnej stratégie mesta Trenčín, najmä pre projekt Trenčín 2026

 • Vypracovanie formulárov na zber údajov o programe, pomoc pri údržbe systémov na správu údajov a vývoj šablón na analýzu údajov

 • Správa, overovanie a analýza údajov a hodnotenie procesov

 • Účasť na vývoji protokolov prieskumov pre základné, strednodobé a záverečné prieskumy

 • Vytvorenie siete partnerov na trenčianskej a slovenských univerzitách, ktorí budú

  spolupracovať na zbere a vyhodnotení údajov

 • Návrh programu budovania kapacít realizovaného Trenčianskou univerzitou a TUKE v Košiciach

 • Spolupráca medzi oddeleniami na zabezpečení zhromažďovania údajov o všetkých kultúrnych aktivitách v meste Trenčín

 • Spolupráca s inými organizáciami a inštitúciami na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni s cieľom vykonávať monitorovacie činnosti a zlepšovať kapacity v tejto oblasti.

 • Pravidelné vyhodnocovanie a písanie správ

 • Zabezpečenie jasných údajov a šírenie zistení prostredníctvom online a iných platforiem pre tím Trenčín 2026, mesto Trenčín, všetkých občanov a EÚ

Podmienky:

- čiastočný úväzok / faktúra, prípadne podľa dohody 

- alikvotná čiastka 1600 Eur mesačne brutto full time

V prípade záujmu zašlite svoje CV a motivačný list max. 1xA4 na management2026@trencin.sk