Senior projektový manažér / projektová manažérka pre Trenčín 2026

Náš tím hľadá skúseného a dôsledného človeka, ktorý sa postará o navrhovanie, písanie a realizáciu medzinárodných projektov a aktivít, ktoré nám pomôžu naplniť víziu a ciele Trenčín 2026.

 

Čo vás čaká v tíme Trenčín 2026?
 

Byť priamo pri tom, ako sa pripravuje Európske hlavné mesto kultúry, je jedinečná a historická príležitosť. Trenčín je len druhé mesto na Slovensku, ktoré ponesie tento titul. Predtým to boli Košice v roku 2013. Na tretie mesto si zasa niekoľko rokov počkáme.
 

V nasledujúce roky sa budeme veľa vzdelávať a tiež máme možnosť cestovať a spoznávať aj iné Európske hlavné mestá kultúry, kde zbierame inšpirácie pre Trenčín 2026.
 

Môžete s nami pracovať, aj keď nie ste z Trenčína alebo okolia. Veľmi radi a často využívame prácu z domu a porady organizujeme hybridne.

 

Kreatívny inštitút Trenčín (CIT) zodpovedná za implementáciu titulu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. V spolupráci s aktérmi zo súkromného, verejného a tretieho sektora sa zameriava na rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu v meste Trenčín, v Trenčianskom regióne a v Európe, pričom napĺňa ciele projektu Trenčín 2026.

Vítané skúsenosti a schopnosti
 

 • 3 roky skúseností na pozícii projektového manažéra alebo manažérky

 • História zrealizovaných medzinárodných projektov v kultúre a kreatívnom priemysle

 • Dobrá znalosť národných a medzinárodných grantových štruktúr

 • Výborná znalosť slovenského aj anglického jazyka

 • Veľmi dobrá organizovanosť a schopnosť napĺňať termíny 

 • Skvelé osobné a komunikačné schopnosti

 • Dôslednosť

 

Vaše úlohy budú okrem iného zahŕňať
 

 • Formulovanie strategických medzinárodných projektov napĺňajúcich ciele Trenčín 2026 

 • Koncipovanie medzinárodných projektov a grantových žiadostí 

 • Komunikácia s medzinárodnými partnermi, tvorba partnerských konzorcií a vzťahov 

 • Riadenie rozpočtu projektu od návrhu štruktúry, zdrojov financovania, sledovanie čerpania až po potrebnú administratívu

 • Realizácia nezávislého prieskumu a networkingu, ktorý umožní prepojenie programu a celkových cieľov Trenčín 2026 s medzinárodnými výzvami a príležitosťami

 • Tvorba jasných a presvedčivých projektových návrhov

 • Spolupráca s manažérkou medzinárodných vzťahov, riaditeľkou a programovou riaditeľkou Kreatívneho inštitútu

 • Projektové riadenie prebiehajúcich projektov vrátane súčinnosti a prípravy podkladov pre komunikačné oddelenie, spolupráca na produkcii a príprava zmlúv 

 • Vedenie projektovej dokumentácie v súlade s internými predpismi organizácie a so zmluvou s poskytovateľom grantu/vedúcim partnerom projektu

 • Rozvoj vzťahov s grantovými organizáciami, realizácia potrebných strategických rozhovorov

 • Podľa potreby sa účasť na školeniach a podujatiach
   

Základná zložka platu

 

 • 1800 € brutto mesačne

 • Plný úväzok
   

Nástup

 • podľa dohody
   

Žiadosť uchádzača musí obsahovať
 

 • Profesný životopis v anglickom alebo slovenskom jazyku vo formáte PDF 

 • Motivačný list v anglickom alebo slovenskom jazyku maximálne na 1 stranu A4 vo formáte PDF   

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov, ak si uchádzač želá byť zaradený do databázy pre účely potenciálneho neskoršieho oslovenia s pracovnou ponukou

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania. Žiadosť spolu s podpísanými prílohami vo formáte PDF sa podáva elektronicky na emailovú adresu info@trencin2026.eu.

Kontakt pre uchádzačov:

info@trencin2026.eu

 

Žiadosti spracúvame priebežne, uchádzač bude informovaný e-mailom.

V prípade potreby kontaktujte kristina.milova@trencin2026.eu ohľadom alternácie termínu. ​

Výberové konanie sa uskutoční formou osobných pohovorov v slovenskom jazyku. O presnom čase a mieste budú uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky upovedomení pozvánkou.

Ochrana osobných údajov: Informačná povinnosť podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je zverejnená na webovej stránke www.trencin2026.eu