Projektový manažér / projektová manažérka pre strategické aktivity 

Náš tím hľadá skúseného, ​​ambiciózneho a medzinárodne prepojeného človeka, ktorý by manažoval strategické projekty Trenčín 2026. 

 

Čo vás čaká v tíme Trenčín 2026?
 

Byť priamo pri tom, ako sa pripravuje Európske hlavné mesto kultúry, je jedinečná a historická príležitosť. Trenčín je len druhé mesto na Slovensku, ktoré ponesie tento titul. Predtým to boli Košice v roku 2013. Na tretie mesto si zasa niekoľko rokov počkáme.
 

V nasledujúce roky sa budeme veľa vzdelávať a tiež máme možnosť cestovať a spoznávať aj iné Európske hlavné mestá kultúry, kde zbierame inšpirácie pre Trenčín 2026.
 

Môžete s nami pracovať, aj keď nie ste z Trenčína alebo okolia. Veľmi radi a často využívame prácu z domu a porady organizujeme hybridne.

 

 

Kreatívny inštitút Trenčín (CIT) zodpovedná za implementáciu titulu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. V spolupráci s aktérmi zo súkromného, verejného a tretieho sektora sa zameriava na rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu v meste Trenčín, v Trenčianskom regióne a v Európe, pričom napĺňa ciele projektu Trenčín 2026.


 

Vítané skúsenosti a schopnosti

 • 3 roky skúseností v oblasti projektového manažmentu

 • Skúsenosti s kreovaním a riadením projektových rozpočtov

 • Schopnosť písať v slovenskom/českom aj anglickom jazyku 

 • Systematický a proaktívny prístup ku všetkým úlohám 

 • Vysoká miera samostatnosti

 • Skvelé riadenie času a organizačné schopnosti 

 • Schopnosť organizovať prácu a plniť úlohy pod časovým tlakom 

 • Veľmi dobré medziľudské kompetencie a komunikačné schopnosti 

Vaše úlohy budú okrem iného zahŕňať

 • Formulovanie strategických medzinárodných projektov napĺňajúcich ciele Trenčín 2026 

 • Projektový manažment a implementácia projektov podľa bid booku Trenčín 2026

 • Komunikácia s a koordinácia projektových tímov zložených z interných aj externých spolupracovníkov, kľúčových aktérov, partnerov a projektových konzorcií (lokálnych, regionálnych, národných a medzinárodných)

 • Projektové riadenie prebiehajúcich projektov, spoluvytváranie časového plánu, rozpočtu a plánu implementácie vrátane súčinnosti a prípravy podkladov pre komunikačné oddelenie, spolupráca na produkcii a príprava zmlúv 

 • Vedenie projektovej dokumentácie v súlade s internými predpismi organizácie a so zmluvou s poskytovateľom grantu/vedúcim partnerom projektu

 • Predvídanie a manažment rizík v pridelených projektoch

 • Písanie národných a medzinárodných žiadostí alebo podkladov k žiadostiam o financovanie 

 • Úzka spolupráca s riaditeľkou, finančnou manažérkou, programovým oddelením a celým tímom CIT

 • Spolupráca a komunikácia s mestom Trenčín a Trenčianskym samosprávnym krajom v oblasti architektúry a infraštruktúry spojenej s Trenčín 2026

 • Podľa potreby sa účasť na školeniach a podujatiach


 

Základná zložka platu:

 • 1500 € brutto mesačne

 • Plný úväzok  / dohodou možné aj iné časové nastavenie
   

Nástup:

 • Nástup od septembra 2022 / podľa dohody

 

Žiadosť uchádzača musí obsahovať:

 • Profesný životopis v anglickom alebo slovenskom jazyku vo formáte PDF  

 • Motivačný list v anglickom alebo slovenskom jazyku maximálne na 1 stranu A4 vo formáte PDF    

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov, ak si uchádzač želá byť zaradený do databázy pre účely potenciálneho neskoršieho oslovenia s pracovnou ponukou

   

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania. Žiadosť spolu s podpísanými prílohami vo formáte PDF sa podáva elektronicky na emailovú adresu info@trencin2026.eu.

Kontakt pre uchádzačov:

info@trencin2026.eu

 

Termín zasielania žiadostí:

23:59 CET 07.09.2022
 

V prípade potreby kontaktujte kristina.milova@trencin2026.eu ohľadom alternácie  termínu. ​

Výberové konanie sa uskutoční formou osobných pohovorov v slovenskom jazyku. Pohovory budú prebiehať v týždni 12.09. - 16.09.2022. O presnom čase a mieste budú uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky upovedomení pozvánkou.

Ochrana osobných údajov: Informačná povinnosť podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je zverejnená na webovej stránke www.trencin2026.eu