Projektový manažér / projektová manažérka pre programové aktivity (architektúra a verejný priestor) 

Hľadáme skúseného a ​​ambiciózneho človeka, ktorý sa u nás postará o programovú líniu projektov zameraných na architektúru, verejný priestor a kultúrne dedičstvo.

Čo vás čaká v tíme Trenčín 2026?
 

Byť priamo pri tom, ako sa pripravuje Európske hlavné mesto kultúry, je jedinečná a historická príležitosť. Trenčín je len druhé mesto na Slovensku, ktoré ponesie tento titul. Predtým to boli Košice v roku 2013. Na tretie mesto si zasa niekoľko rokov počkáme.
 

V nasledujúce roky sa budeme veľa vzdelávať a tiež máme možnosť cestovať a spoznávať aj iné Európske hlavné mestá kultúry, kde zbierame inšpirácie pre Trenčín 2026.
 

Môžete s nami pracovať, aj keď nie ste z Trenčína alebo okolia. Veľmi radi a často využívame prácu z domu a porady organizujeme hybridne.

 

 

Kreatívny inštitút Trenčín (CIT) zodpovedná za implementáciu titulu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. V spolupráci s aktérmi zo súkromného, verejného a tretieho sektora sa zameriava na rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu v meste Trenčín, v Trenčianskom regióne a v Európe, pričom napĺňa ciele projektu Trenčín 2026.

Vítané skúsenosti a schopnosti
 

 • 5 rokov skúseností v oblasti projektového manažmentu, ideálne v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu

 • Skúsenosti s úspešným písaním grantov 

 • Schopnosť uskutočniť nezávislý prieskum nových možností financovania a ich prepojenia s programom a celkovými cieľmi Trenčín 2026 

 • Skúsenosti s kreovaním a riadením projektových rozpočtov

 • Schopnosť písať v slovenskom/českom aj anglickom jazyku 

 • Systematický, na detail zameraný, proaktívny prístup ku všetkým úlohám 

 • Vysoká miera samostatnosti

 • Skvelé riadenie času a organizačné schopnosti 

 • Schopnosť organizovať prácu a plniť úlohy pod časovým tlakom 

 • Veľmi dobré medziľudské kompetencie a komunikačné schopnosti

Navyše oceníme

 • Vzdelanie alebo skúsenosti v oblasti mestotvorby, architektúry, verejného priestoru a kultúrneho dedičstva výhodou

Vaše úlohy budú okrem iného zahŕňať
 

 • Formulovanie strategických medzinárodných projektov napĺňajúcich ciele Trenčín 2026 

 • Projektový manažment a implementácia projektov zameraných na architektúru, verejný priestor a kultúrne dedičstvo podľa Bid booku Trenčín 2026

 • Koordinácia projektových tímov zložených z interných aj externých spolupracovníkov, kľúčových aktérov, partnerov a projektových konzorcií (lokálnych, regionálnych, národných a medzinárodných)

 • Projektové riadenie prebiehajúcich projektov, spoluvytváranie časového plánu, rozpočtu a plánu implementácie vrátane prípravy podkladov pre komunikačné oddelenie, spolupráce na produkcii a prípravy zmlúv 

 • Vedenie projektovej dokumentácie v súlade s internými predpismi organizácie a so zmluvou s poskytovateľom grantu/vedúcim partnerom projektu

 • Predvídanie a manažment rizík v pridelených projektoch

 • Písanie národných a medzinárodných žiadostí alebo podkladov k žiadostiam o financovanie 

 • Úzka spolupráca s umeleckou riaditeľkou, finančnou manažérkou, programovým oddelením a celým tímom CIT

 • Spolupráca a komunikácia s mestom Trenčín a Trenčianskym samosprávnym krajom v oblasti architektúry a infraštruktúry spojenej s Trenčín 2026

 • Podľa potreby sa účasť na školeniach a podujatiach


 

Základná zložka platu

 • 1600 € brutto mesačne

 • Plný úväzok

Nástup
 

 • Nástup od septembra 2022 / podľa dohody
   

Žiadosť uchádzača musí obsahovať
 

 • Profesný životopis v anglickom alebo slovenskom jazyku vo formáte PDF 

 • Motivačný list v anglickom alebo slovenskom jazyku maximálne na 1 stranu A4 vo formáte PDF   

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov, ak si uchádzač želá byť zaradený do databázy pre účely potenciálneho neskoršieho oslovenia s pracovnou ponukou
   

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania. Žiadosť spolu s podpísanými prílohami vo formáte PDF sa podáva elektronicky na emailovú adresu info@trencin2026.eu.

Kontakt pre uchádzačov:

info@trencin2026.eu

 

Termín zasielania žiadostí:

23:59 CET 07.09.2022
 

V prípade potreby kontaktujte kristina.milova@trencin2026.eu ohľadom alternácie  termínu. ​

Výberové konanie sa uskutoční formou osobných pohovorov v slovenskom jazyku. Pohovory budú prebiehať v týždni 12.09. - 16.09.2022. O presnom čase a mieste budú uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky upovedomení pozvánkou.

Ochrana osobných údajov: Informačná povinnosť podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je zverejnená na webovej stránke www.trencin2026.eu