top of page

Projekt manažér/ka programových aktivít (literatúra, divadlo a film)

Náš tím hľadá skúsenú, ambicióznu a medzinárodne prepojenú osobu, ktorá by manažovala programovú líniu projektov zameraných na literatúru, divadlo a film. 

 

Čo vás čaká v tíme Trenčín 2026?

 

Byť priamo pri tom, ako sa pripravuje Európske hlavné mesto kultúry, je jedinečná a historická príležitosť. Trenčín je len druhé mesto na Slovensku, ktoré ponesie tento titul. V nasledujúce roky sa budeme veľa vzdelávať a tiež máme možnosť cestovať a spoznávať aj iné Európske hlavné mestá kultúry, kde zbierame inšpirácie pre Trenčín 2026. Môžete s nami pracovať, aj keď nie ste z Trenčína alebo okolia. Veľmi radi a často využívame prácu z domu a porady organizujeme hybridne. 

Kreatívny inštitút Trenčín zodpovedná za implementáciu titulu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. V spolupráci s aktérmi zo súkromného, verejného a tretieho sektora sa zameriava na rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu v meste Trenčín, v Trenčianskom regióne a v Európe, pričom napĺňa ciele projektu Trenčín 2026. 

 

Skúsenosti a schopnosti 

 • Preferujeme 4 roky skúseností v oblasti projektového manažmentu, ideálne v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu 

 • Systematický, na detail zameraný, proaktívny prístup ku všetkým úlohám  

 • Vysoká miera samostatnosti 

 • Skvelé riadenie času a organizačné schopnosti  

 • Preukázateľné skúsenosti s úspešným písaním grantov  

 • Schopnosť uskutočniť nezávislý prieskum nových možností financovania a ich prepojenia s programom a celkovými cieľmi Trenčín 2026  

 • Preukázateľné skúsenosti s kreovaním a riadením projektových rozpočtov 

 • Vynikajúce schopnosti písania v slovenskom/českom aj anglickom jazyku  

 • Vzdelanie alebo skúsenosti v oblasti literatúry, divadla a filmu výhodou 

 • Schopnosť organizovať prácu a plniť úlohy pod časovým tlakom  

 • Veľmi dobré medziľudské kompetencie a komunikačné schopnosti 
   

Vaše úlohy budú okrem iného zahŕňať 

 • Formulovanie strategických krátkodobých aj dlhodobých medzinárodných projektov napĺňajúcich ciele Trenčín 2026  

 • Projektový manažment a implementácia projektov zameraných na literatúru, divadlo a film podľa Bid Booku Trenčín 2026 

 • Komunikácia s a koordinácia projektových tímov zložených z interných aj externých spolupracovníkov, kľúčových aktérov, partnerov a projektových konzorcií (lokálnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými) 

 • Projektové riadenie prebiehajúcich projektov, spoluvytváranie časového plánu, rozpočtu a plánu implementácie vrátane súčinnosti a prípravy  podkladov pre komunikačné oddelenie, spolupráca na produkcii a príprava zmlúv  

 • Vedenie projektovej dokumentácie v súlade s internými predpismi organizácie a so zmluvou s poskytovateľom grantu/vedúcim partnerom projektu 

 • Predvídanie a manažment rizík v pridelených projektoch 

 • Písanie národných a medzinárodných žiadostí, alebo podkladov k žiadostiam o financovanie  

 • Úzka spolupráca s umeleckou riaditeľkou, finančnou manažérkou, programovým oddelením a celým tímom Trenčín 2026 

 • Spolupráca a komunikácia s mestom Trenčín a Trenčianskym samosprávnym krajom 

 • Podľa potreby účasť na školeniach a podujatiach 
   

Základná zložka platu

 

 • 1600 € brutto mesačne 

 • Plný úväzok   
   

Nástup 

 • Nástup od júna 2023 / podľa dohody 

 

Žiadosť uchádzača/čky musí obsahovať 

 • Profesijný životopis v anglickom alebo slovenskom jazyku vo formáte PDF   

 • Motivačný list v anglickom alebo slovenskom jazyku maximálne na 1 stranu A4 vo formáte PDF     

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov, ak si uchádzač/ka želá byť zaradený/á do databázy pre účely potenciálneho neskoršieho oslovenia s pracovnou ponukou 
   

Vaše životopisy zasielajte do 30. 4. 2023 na mail veronika.juricova@trencin2026.eu Do predmetu mailu napíšte názov pozície. Budeme kontaktovať len uchádzačov/čky, ktorí/é spĺňajú naše požiadavky. Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača/čky z výberového konania. 

  

Ochrana osobných údajov: Informačná povinnosť podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je zverejnená na webovej stránke www.trencin2026.eu 

bottom of page