top of page

Aký má zmysel kreatívny klaster?

Updated: Apr 28, 2023



Kultúrny a kreatívny priemysel vnímame ako veľmi dôležitého aktéra pri rozvíjaní nášho mesta a regiónu smerom ku kvalite života obyvateľov, diverzite, inklúzii aj udržateľnosti. Výrazne tiež prispieva k budovaniu imidžu mesta a regiónu, čím sa zvyšuje ich atraktívnosť pre turistov a investorov. Práve tieto ciele chceme napĺňať v súvislosti s implementáciou titulu Európskeho hlavného mesta kultúry.



PREČO PRÁVE KLASTER?


Klastre vznikajú ako skupiny vzájomne nezávislých organizácií (ale aj jednotlivcov – kreatívcov), ktoré sa špecializujú v určitom sektore. Zmyslom spolupráce je rozvoj spoločných aktivít a rast konkurencieschopnosti.



V súčasnosti sledujeme celosvetový trend rozvoja klastrov. Stávajú sa dôležitým nástrojom na zvyšovanie konkurencieschopnosti miest a regiónov. Aj Mesto Trenčín a Trenčiansky samosprávny kraj deklarujú podporu klastrov vo svojich stratégiách rozvoja. Veľmi významnú podporu majú klastre na úrovni Európskej únie, ktorá rozvíja viacero programov na ich podporu.




VÝHODY KLASTROV

  • zdieľanie znalostí a know-how

  • spoločné vzdelávanie a rozvoj ľudského kapitálu

  • zdieľanie zdrojov

  • zvyšovanie konkurencieschopnosti (klastra aj jeho členov)

  • podpora inovácií

  • budovanie spoločnej identity, marketingu a/alebo značky, čo zvyšuje konkurencieschopnosť nielen klastra ale napríklad aj regiónu

  • lepší prístup k novým (aj zahraničným) trhom

  • a mnohé ďalšie


PREČO KREATÍVNY KLASTER



Pojem kultúrny a kreatívny priemysel zastrešuje rozsiahlu skupinu odvetví, založených na využívaní kreativity, talentu či intelektuálneho vlastníctva. Súčasťou tohto sektora sú napríklad literatúra, hudba, film a vizuálne umenie, no patrí do neho tiež činnosť vydavateľstiev, galérií, múzeí, knižníc a ďalších kultúrnych inštitúcií, taktiež dizajn, architektúra či digitálna tvorba.


Sektor kultúrneho a kreatívneho priemyslu zároveň prináša dôležitú pridanú hodnotu v podpore inklúzie a kultúrnej diverzity. Práve tieto aspekty, v kombinácii s kreativitou ako základným hnacím prvkom kultúry a umenia, sa stali motiváciou aktívne rozvíjať myšlienku Trenčianskeho kreatívneho klastra, ktorú uvádzame v našom BidBooku.



KTO MÔŽE BYŤ ČLENOM KLASTRA


Členom klastra môže byť akákoľvek organizácia, vzdelávacia či verejná inštitúcia, malé a stredné podniky, samostatne zárobkovo činné osoby. Nie je podstatná kvantita členov. Podstatná je motivácia, vzájomná spolupráca a komunikácia.




ZAUJALA VÁS TÁTO TÉMA?


Neváhajte kontaktovať našu kolegyňu Zdenku Pepelovú na mailovej adrese zdenka.pepelova@trencin2026.eu, ktorá má tento projekt na starosť.


Prezentácia Kreatívny klaster
.pptx
Download PPTX • 4.00MB





0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page