Manažér/ka participácie (Outreach Manager)
Kreatívneho inštitútu Trenčín

Potrebujeme osobu, čo používa škatuľky a nálepky nanajvýš ako kancelárske potreby. Pomôžte nám z Trenčína 2026 urobiť priestor naozaj pre všetkých!

 

Čo vás čaká v tíme Trenčín 2026?

Byť priamo pri tom, ako sa pripravuje Európske hlavné mesto kultúry, je jedinečná a historická príležitosť. Trenčín je len druhé mesto na Slovensku, ktoré ponesie tento titul. Predtým to boli Košice v roku 2013. Na tretie mesto si zasa niekoľko rokov počkáme.

V nasledujúce roky sa budeme veľa vzdelávať a tiež máme možnosť cestovať a spoznávať aj iné Európske hlavné mestá kultúry, kde zbierame inšpirácie pre Trenčín 2026.

Môžete s nami pracovať, aj keď nie ste z Trenčína alebo okolia. Veľmi radi a často využívame prácu z domu a porady organizujeme hybridne.

Kreatívny inštitút Trenčín (CIT) zodpovedná za implementáciu titulu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. V spolupráci s aktérmi zo súkromného, verejného a tretieho sektora sa zameriava na rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu v meste Trenčín, v Trenčianskom regióne a v Európe, pričom napĺňa ciele projektu Trenčín 2026.

 

Náš tím hľadá manažéra/ku participácie (Outreach manažér/ku) na trvalý pracovný pomer, ktorý/á bude implementovať kapitolu Dosah (Outreach) v rámci získaného titulu Európske Hlavné Mesto Kultúry 2026 s dôrazom na hodnoty a ciele definované v Bid Booku

 

Vítané schopnosti a skúsenosti:

 • Facilitačné, komunikačné a prezentačné zručnosti, skúsenosti v tvorbe metodiky a vedenia workshopov

 • Znalosť témy inklúzie a zapojenia marginalizovaných a znevýhodnených skupín obyvateľov

 • Skúsenosti so sieťovaním a zapájaním ľudí, organizácií a inštitúcií

 • Znalosť participatívnej tvorby verejných politík

 • Strategické myslenie a plnenie dlhodobých plánov a cieľov

 • Vynikajúca komunikácia v slovenskom a anglickom jazyku   

 • Schopnosť pracovať nezávisle, proaktívne a systematicky

Navyše oceníme:

 • Skúsenosti a vedomosti o projekte EHMK a o kapitole Dosah (Outreach)

 • Prehľad v slovenskom a medzinárodnom kultúrnom prostredí, v neziskovom a verejnom sektore

Medzi vaše úlohy bude okrem iného patriť:

 • Implementácia, administrácia a koordinácia projektov a aktivít z kapitoly Dosah (Outreach) Bid Booku Trenčín 2026 a z ostatných kapitol nadväzujúcich na Dosah

 • Spolupráca so všetkými oddeleniami Kreatívneho inštitútu Trenčín, s Inštitútom Participácie Trenčín, Kultúrnymi Ambasádormi, školskými inštitúciami a organizáciami verejného, súkromného a neziskového sektora

 • Vyhľadávanie kľúčových aktérov a komunikácia s nimi, zapájanie aktérov do projektu, mapovanie a analýza potrieb

 • Zameriavanie sa na občanov z marginalizovaných a znevýhodnených skupín, mapovanie a odstraňovanie bariér a zapájanie skupín do projektu 

 • Facilitovanie podujatí a vedenie workshopov

 • Zastupovanie projektu voči ostatným inštitúciám v oblasti dosahu, aktívne vyhľadávanie partnerstiev na lokálnej a medzinárodnej úrovni, účasť na školeniach, seminároch, konferenciách a iných podujatiach

Mzdové ohodnotenie:

 • Základná zložka mzdy: 1700 € brutto mesačne   

Nástup:

 • Nástup od septembra 2022 / podľa dohody

Žiadosť uchádzača musí obsahovať:

 • Profesný životopis v anglickom alebo slovenskom jazyku vo formáte PDF   

 • Motivačný list v anglickom alebo slovenskom jazyku maximálne na 1 stranu A4 vo formáte PDF     

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov, ak si uchádzač želá byť zaradený do databázy pre účely potenciálneho neskoršieho oslovenia s pracovnou ponukou
   

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania. Žiadosť spolu s podpísanými prílohami vo formáte pdf sa podáva elektronicky na emailovú adresu info@trencin2026.eu

Kontakt pre uchádzačov:

info@trencin2026.eu

Termín zasielania žiadostí:

23:59 CET 07.09.2022

Výberové konanie sa uskutoční formou osobných pohovorov v slovenskom jazyku. O presnom čase a mieste budú uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky, upovedomení pozvánkou.

Ochrana osobných údajov: Informačná povinnosť podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je zverejnená na webovej stránke www.trencin2026.eu.