Manažérka / manažér vzťahov so súkromným sektorom

Manažér alebo manažérka vzťahov so súkromným sektorom sa postará fungujúce o partnerstvá medzi Kreatívnym inštitútom Trenčín, titulom EHMK a firmami na Slovensku a v zahraničí. Na starosti bude mať aj implementáciu a realizáciu programu Curious Company.

Čo vás čaká v tíme Trenčín 2026?
 

Byť priamo pri tom, ako sa pripravuje Európske hlavné mesto kultúry, je jedinečná a historická príležitosť. Trenčín je len druhé mesto na Slovensku, ktoré ponesie tento titul. Predtým to boli Košice v roku 2013. Na tretie mesto si zasa niekoľko rokov počkáme.
 

V nasledujúce roky sa budeme veľa vzdelávať a tiež máme možnosť cestovať a spoznávať aj iné Európske hlavné mestá kultúry, kde zbierame inšpirácie pre Trenčín 2026.
 

Môžete s nami pracovať, aj keď nie ste z Trenčína alebo okolia. Veľmi radi a často využívame prácu z domu a porady organizujeme hybridne.

 

Kreatívny inštitút Trenčín (CIT) zodpovedná za implementáciu titulu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. V spolupráci s aktérmi zo súkromného, verejného a tretieho sektora sa zameriava na rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu v meste Trenčín, v Trenčianskom regióne a v Európe, pričom napĺňa ciele projektu Trenčín 2026.


 

Vítané skúsenosti a schopnosti

 • 3 roky skúseností v oblasti medzisektorového projektového manažmentu, firemného rozvoja alebo predaja 

 • Skúsenosti s úspešne vytvorenými medzisektrovými partnerstvami 

 • Schopnosť písať v slovenskom/českom aj anglickom jazyku 

 • Systematický a proaktívny prístup ku všetkým úlohám 

 • Skvelé riadenie času a organizačné schopnosti 

 • Schopnosť organizovať prácu a plniť úlohy pod časovým tlakom 

 • Diplomatické medziľudské kompetencie a komunikačné schopnosti

 

Vaše úlohy budú okrem iného zahŕňať

 • Implementácia programu Curious Company (bidbook str. 81): vytvorenie krátkodobej a dlhodobej stratégie a plánu medzisektorovej spolupráce so zameraním na rozvoj vzťahov v súkromnom sektore

 • Vypracovanie databázy potenciálnych partnerov, sponzorov a kontakt s novými partnermi 

 • Nadväzovanie kontaktov s kľúčovými dlhodobými partnermi  

 • Zodpovednosť za úspešné naplnenie partnerstiev a splnenie sponzorských cieľov  

 • Komunikácia so všetkými existujúcimi strategickými partnermi

 • Oslovovanie spoločností ohľadom sponzorovania podujatí a projektov  

 • Spolupráca na zazmluvnení partnerov a sponzorov  

 • Vedenie projektovej dokumentácie v súlade s internými predpismi organizácie a so zmluvou s poskytovateľom grantu/vedúcim partnerom projektu

 • Podľa potreby sa účasť na školeniach a podujatiach

Základná zložka platu

 • 1800 € brutto mesačne

 • Plný úväzok

 

Nástup

 • Nástup od septembra 2022 / podľa dohody
   

Žiadosť uchádzača musí obsahovať:

 • Profesný životopis v anglickom alebo slovenskom jazyku vo formáte PDF  

 • Motivačný list v anglickom alebo slovenskom jazyku maximálne na 1 stranu A4 vo formáte PDF    

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov, ak si uchádzač želá byť zaradený do databázy pre účely potenciálneho neskoršieho oslovenia s pracovnou ponukou

   

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania. Žiadosť spolu s podpísanými prílohami vo formáte PDF sa podáva elektronicky na emailovú adresu info@trencin2026.eu.

Kontakt pre uchádzačov:

info@trencin2026.eu

 

Termín zasielania žiadostí:

23:59 CET 07.09.2022

V prípade potreby kontaktujte kristina.milova@trencin2026.eu ohľadom alternácie  termínu. ​

Výberové konanie sa uskutoční formou osobných pohovorov v slovenskom jazyku. Pohovory budú prebiehať v týždni 12.09. - 16.09.2022. O presnom čase a mieste budú uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky upovedomení pozvánkou.

Ochrana osobných údajov: Informačná povinnosť podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je zverejnená na webovej stránke www.trencin2026.eu