Manažérka / manažér operatívy a ľudských zdrojov

Čo vás čaká v tíme Trenčín 2026?
 

Byť priamo pri tom, ako sa pripravuje Európske hlavné mesto kultúry, je jedinečná a historická príležitosť. Trenčín je len druhé mesto na Slovensku, ktoré ponesie tento titul. Predtým to boli Košice v roku 2013. Na tretie mesto si zasa niekoľko rokov počkáme.
 

V nasledujúce roky sa budeme veľa vzdelávať a tiež máme možnosť cestovať a spoznávať aj iné Európske hlavné mestá kultúry, kde zbierame inšpirácie pre Trenčín 2026.
 

Môžete s nami pracovať, aj keď nie ste z Trenčína alebo okolia. Veľmi radi a často využívame prácu z domu a porady organizujeme hybridne.

Kreatívny inštitút Trenčín (CIT) zodpovedná za implementáciu titulu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. V spolupráci s aktérmi zo súkromného, verejného a tretieho sektora sa zameriava na rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu v meste Trenčín, v Trenčianskom regióne a v Európe, pričom napĺňa ciele projektu Trenčín 2026.

Náš tím hľadá skúseného a ​​spoľahlivého človeka pre oblasť operatívy a ľudských zdrojov organizácie, ktorý by zabezpečil plynulý chod organizácie, všetkých interných procesov a procesov najímania tímu. 


 

Vítané skúsenosti a schopnosti

 • 3 roky skúseností v oblasti ľudských zdrojov 

 • Preukázateľné skúsenosti s koordináciou výberových konaní 

 • Schopnosť vytvoriť vlastný onboarding plán pre Trenčín 2026

 • Systematický a proaktívny prístup ku všetkým úlohám 

 • Dobrý time management a organizačné schopnosti 

 • Schopnosť organizovať prácu a plniť úlohy pod časovým tlakom 

 • Veľmi dobré medziľudské kompetencie a komunikačné schopnosti

 • Schopnosť komunikovať v anglickom jazyku

Vaše úlohy budú okrem iného zahŕňať
 

 • plánovanie, koordinácia a realizácia výberových konaní

 • zazmluvnenie a onboarding nových členov tímu

 • materiálovo-technické zabezpečenie organizácie

 • zabezpečenie a starostlivosť o kanceláriu

 • pomoc pri plnení úloh a čiastkových cieľov naprieč organizáciou

 • zabezpečenie dodržiavania stanovených postupov a smerníc

 • podpora pri optimalizácii procesov v tíme

 • tvorba a aktualizácia vedomostnej databázy organizácie (manuály, smernice, protokoly...)

 • podpora pri riešení organizačných a tímových problémov

 • zabezpečenie rozvoja, vzdelávania tímu a teambuildingov

 • monitoring a hodnotenie výkonnosti oddelení a ich pracovníkov

 • tvorba návrhov na zlepšenie pre rôzne úrovne organizácie

Základná zložka platu

 • 700 € brutto mesačne

 • Čiastočný úväzok (2 dni týždenne) / podľa dohody
   

Nástup

 • Nástup od septembra 2022 / podľa dohody
   

Žiadosť uchádzača musí obsahovať
 

 • Profesný životopis v anglickom alebo slovenskom jazyku vo formáte PDF  

 • Motivačný list v anglickom alebo slovenskom jazyku maximálne na 1 stranu A4 vo formáte PDF    

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov, ak si uchádzač želá byť zaradený do databázy pre účely potenciálneho neskoršieho oslovenia s pracovnou ponukou

   

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania. Žiadosť spolu s podpísanými prílohami vo formáte PDF sa podáva elektronicky na emailovú adresu info@trencin2026.eu.

Kontakt pre uchádzačov:

info@trencin2026.eu

 

Termín zasielania žiadostí:

23:59 CET 07.09.2022

 

V prípade potreby kontaktujte kristina.milova@trencin2026.eu ohľadom alternácie termínu. ​

Výberové konanie sa uskutoční formou osobných pohovorov v slovenskom jazyku. Pohovory budú prebiehať v týždni 12.09. - 16.09.2022. O presnom čase a mieste budú uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky, upovedomení pozvánkou.

Ochrana osobných údajov: Informačná povinnosť podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je zverejnená na webovej stránke www.trencin2026.eu