Projektový/á manažér/ka pre Trenčín 2026

Náš tím hľadá skúseného a dôsledného projektového manažéra/ku, ktorý/á zastreší navrhovanie, písanie a realizáciu medzinárodných projektov a aktivít, ktoré budú priamo prispievať k napĺňaniu vízie a cieľov Trenčín 2026. 

Čo vás čaká v tíme Trenčín 2026?

Byť priamo pri tom, ako sa pripravuje Európske hlavné mesto kultúry, je jedinečná a historická príležitosť. Trenčín je len druhé mesto na Slovensku, ktoré ponesie tento titul. Predtým to boli Košice v roku 2013. Na tretie mesto si zasa niekoľko rokov počkáme.

V nasledujúce roky sa budeme veľa vzdelávať a tiež máme možnosť cestovať a spoznávať aj iné Európske hlavné mestá kultúry, kde zbierame inšpirácie pre Trenčín 2026.

Môžete s nami pracovať, aj keď nie ste z Trenčína alebo okolia. Veľmi radi a často využívame prácu z domu a porady organizujeme hybridne.

Kreatívny inštitút Trenčín je novovzniknutá organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, zodpovedná za implementáciu titulu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. V úzkej spolupráci s kľúčovými hráčmi zo súkromného, verejného a tretieho sektora sa zameriava na rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu v meste Trenčín, v Trenčianskom regióne a v Európe, pričom napĺňa ciele titulu Trenčín 2026. ​

Skúsenosti a schopnosti:

 • Minimálne 3 roky skúseností na pozícii projektového manažéra/ky
   

 • História zrealizovaných medzinárodných projektov v kultúre a kreatívnom priemysle
   

 • Výborná znalosť slovenského aj anglického jazyka
   

 • Veľmi dobrá organizovanosť a schopnosť napĺňať termíny
   

 • Skvelé osobné a komunikačné schopnosti
   

 • Dôslednosť
   

   

Vaše úlohy budú zahŕňať aj:

 • Formulovanie strategických krátkodobých aj dlhodobých medzinárodných projektov napĺňajúcich ciele Trenčín 2026
   

 • Konceptualizácia a písanie medzinárodných projektov a grantových žiadostí 

 

 • Kontaktovanie a komunikácia s medzinárodnými partnermi, tvorba partnerských konzorcií a vzťahov 

 • Riadenie rozpočtu projektu od návrhu štruktúry, zdrojov financovania, sledovanie čerpania až po potrebnú administratívu
   

 • Realizácia nezávislého prieskumu a networkingu, ktorý umožní prepojenie programu a celkových cieľov Trenčín 2026 s medzinárodnými výzvami a príležitosťami
   

 • Tvorba jasných a presvedčivých projektových návrhov
   

 • Úzka a kontinuálna spolupráca s manažérkou medzinárodných vzťahov, riaditeľkou a programovou riaditeľkou Kreatívneho inštitútu
   

 • Projektové riadenie prebiehajúcich projektov vrátane súčinnosti a prípravy  podkladov pre komunikačné oddelenie, spolupráca na produkcii a príprava zmlúv 
   

 • Vedenie projektovej dokumentácie v súlade s internými predpismi organizácie a so zmluvou s poskytovateľom grantu/vedúcim partnerom projektu
   

 • Rozvoj vzťahov s grantovými organizáciami, realizácia potrebných strategických rozhovorov
   

 • Podľa potreby účasť na školeniach a podujatiach
   

Základná zložka platu:

 • 1600 € brutto TPP

 • Plný úväzok 
   

Nástup:

 • Nástup od júna 2022 / podľa dohody

Žiadosť uchádzača musí obsahovať:

 • Profesný životopis v anglickom alebo slovenskom jazyku vo formáte PDF 
   

 • Motivačný list v anglickom alebo slovenskom jazyku maximálne na 1 stranu A4 vo formáte PDF   
   

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov, ak si uchádzač želá byť zaradený do databázy pre účely potenciálneho neskoršieho oslovenia s pracovnou ponukou

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania. Žiadosť spolu s podpísanými prílohami vo formáte PDF sa podáva elektronicky na emailovú adresu info@trencin2026.eu.

Kontakt pre uchádzačov:

info@trencin2026.eu

 

Termín zasielania žiadostí:

23:59 CET 15.05.2022

Výberové konanie sa uskutoční formou osobných pohovorov v slovenskom jazyku. O presnom čase a mieste budú uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky upovedomení pozvánkou.

Ochrana osobných údajov: Informačná povinnosť podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je zverejnená na webovej stránke www.trencin2026.eu

Súhlas so spracovaním osobných údajov.