Finančný/á manažér/ka pre Kreatívny inštitút Trenčín

Výzvou finančnej manažérky alebo manažéra bude brániť plán rozpočtu pred nájazdmi kreatívcov a riešiť všetky tie problémy, o ktorých existencii väčšina tímu ani netuší.

 

Čo vás čaká v tíme Trenčín 2026?

Byť priamo pri tom, ako sa pripravuje Európske hlavné mesto kultúry, je jedinečná a historická príležitosť. Trenčín je len druhé mesto na Slovensku, ktoré ponesie tento titul. Predtým to boli Košice v roku 2013. Na tretie mesto si zasa niekoľko rokov počkáme.

V nasledujúce roky sa budeme veľa vzdelávať a tiež máme možnosť cestovať a spoznávať aj iné Európske hlavné mestá kultúry, kde zbierame inšpirácie pre Trenčín 2026.

Môžete s nami pracovať, aj keď nie ste z Trenčína alebo okolia. Veľmi radi a často využívame prácu z domu a porady organizujeme hybridne.

 

Kreatívny inštitút Trenčín je novovzniknutá organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, zodpovedná za implementáciu titulu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. V úzkej spolupráci s kľúčovými hráčmi zo súkromného, verejného a tretieho sektora sa zameriava na rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu v meste Trenčín, v Trenčianskom regióne a v Európe, pričom napĺňa ciele titulu Trenčín 2026. Náš tím hľadá skúseného a dôsledného finančného manažéra/ku, ktorý/á by viedol/la operatívny a administratívny tím, nastavoval/a a vyhodnocoval/a finančné stratégie organizácie.
 

Zodpovednosti:

 • Finančný manažment a administratíva všetkých aktivít a zdrojov Kreatívneho inštitútu Trenčín

 • Poskytovanie a interpretácia informácií o financiách

 • Každodenné úlohy vrátane aktualizácie rozpočtov, hotovostných peňažných prostriedkov, žiadostí o výdavky, sledovanie bankových účtov

 • Sledovanie a interpretácia peňažných tokov a predpovedanie budúcich trendov

 • Modelovanie rozpočtov

 • Formulácia strategických a dlhodobých finančných a podnikateľských plánov

 • Vývoj mechanizmov finančného riadenia, ktoré minimalizujú finančné riziko

 • Riadenie finančných systémov a systémov monitorovania a výkazov

 • Nadviazanie kontaktu s audítormi s cieľom zabezpečiť vykonávanie každoročného monitorovania

 • Rozvíjanie vonkajších vzťahov s relevantnými kontaktmi, napr. auditormi, právnymi zástupcami, daňovými poradcami a pod.

 • Vypracúvanie presných finančných správ do konkrétnych termínov

 • Konzultácia finančného práva a predpisov najmä v neziskovom a verejnom sektore

 • Držať krok so zmenami vo finančných predpisoch a legislatíve

 • Hospodárenie s rozpočtami a evidencia podľa účtovnej osnovy z zadefinovanie stredísk

 • Riadenie operatívno-exekutívneho tímu

 

Skúsenosti a schopnosti:

 • Ekonomické alebo právnické vzdelanie

 • Minimálne 4 roky skúseností na pozícii finančného manažéra/ky, resp. V ekonomickom alebo právnickom segmente

 • Orientácia v ekonomicko-právnych otázkach neziskovej organizácie

 • Analytické schopnosti

 • Dôslednosť

 • Vysoká miera organizovanosti

 • Schopnosť rýchlo reagovať a napĺňať stanovené termíny 

 • Schopnosť vykonávať samostatne koordinovaný výskum a proaktívne navigovať a konzultovať s členmi tímu organizácie

 • Výborné komunikačné schopnosti

 • Znalosť anglického jazyka

 

Mzdové ohodnotenie:

 • Základná zložka mzdy: 1800 € brutto mesačne

 • Plný úväzok  
   

Nástup:

 • Nástup od júna 2022 / podľa dohody

Žiadosť uchádzača musí obsahovať:

 • Profesný životopis v anglickom alebo slovenskom jazyku vo formáte PDF  

 • Motivačný list v anglickom alebo slovenskom jazyku maximálne na 1 stranu A4 vo formáte PDF    

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov, ak si uchádzač želá byť zaradený do databázy pre účely potenciálneho neskoršieho oslovenia s pracovnou ponukou

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania. Žiadosť spolu s podpísanými prílohami vo formáte pdf sa podáva elektronicky na emailovú adresu info@trencin2026.eu.

Kontakt pre uchádzačov:

info@trencin2026.eu

 

Termín zasielania žiadostí:

23:59 CET 15.05.2022

Výberové konanie sa uskutoční formou osobných pohovorov v slovenskom jazyku.  O presnom čase a mieste budú uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky upovedomení pozvánkou.

Ochrana osobných údajov: Informačná povinnosť podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je zverejnená na webovej stránke www.trencin2026.eu.

Súhlas so spracovaním osobných údajov.