top of page

Manažérka / manažér vzťahov so súkromným sektorom

Manažér alebo manažérka vzťahov so súkromným sektorom sa postará fungujúce o partnerstvá medzi Kreatívnym inštitútom Trenčín, titulom EHMK a firmami na Slovensku a v zahraničí. Na starosti bude mať aj implementáciu a realizáciu programu Curious Company. 

  

Čo vás čaká v tíme Trenčín 2026?  

Byť priamo pri tom, ako sa pripravuje Európske hlavné mesto kultúry, je jedinečná a historická príležitosť. Trenčín je len druhé mesto na Slovensku, ktoré ponesie tento titul. Predtým to boli Košice v roku 2013. Na tretie mesto si zasa niekoľko rokov počkáme.  

V nasledujúce roky sa budeme veľa vzdelávať a tiež máme možnosť cestovať a spoznávať aj iné Európske hlavné mestá kultúry, kde zbierame inšpirácie pre Trenčín 2026.  

Môžete s nami pracovať, aj keď nie ste z Trenčína alebo okolia. Veľmi radi a často využívame prácu z domu a porady organizujeme hybridne.  

Kreatívny inštitút Trenčín (CIT) zodpovedá za implementáciu titulu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. V spolupráci s aktérmi zo súkromného, verejného a tretieho sektora sa zameriava na rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu v meste Trenčín, v Trenčianskom regióne a v Európe, pričom napĺňa ciele projektu Trenčín 2026. 

 

Vítané skúsenosti a schopnosti 

  

 • 3 roky skúseností v oblasti medzisektorového projektového manažmentu, firemného rozvoja alebo predaja  

 • Skúsenosti s úspešne vytvorenými medzisektrovými partnerstvami  

 • Schopnosť písať v slovenskom/českom aj anglickom jazyku  

 • Systematický a proaktívny prístup ku všetkým úlohám  

 • Skvelé riadenie času a organizačné schopnosti  

 • Schopnosť organizovať prácu a plniť úlohy pod časovým tlakom  

 • Diplomatické medziľudské kompetencie a komunikačné schopnosti 

 

Vaše úlohy budú okrem iného zahŕňať 

  

 • Implementácia programu Curious Company (bidbook str. 81): vytvorenie krátkodobej a dlhodobej stratégie a plánu medzisektorovej spolupráce so zameraním na rozvoj vzťahov v súkromnom sektore 

 • Vypracovanie databázy potenciálnych partnerov, sponzorov a kontakt s novými partnermi  

 • Nadväzovanie kontaktov s kľúčovými dlhodobými partnermi   

 • Zodpovednosť za úspešné naplnenie partnerstiev a splnenie sponzorských cieľov   

 • Komunikácia so všetkými existujúcimi strategickými partnermi 

 • Oslovovanie spoločností ohľadom sponzorovania podujatí a projektov   

 • Spolupráca na zazmluvnení partnerov a sponzorov   

 • Vedenie projektovej dokumentácie v súlade s internými predpismi organizácie a so zmluvou s poskytovateľom grantu/vedúcim partnerom projektu 

 • Podľa potreby sa účasť na školeniach a podujatiach 

  

Základná zložka platu 

  

 • 1800 € brutto mesačne 

 • Plný úväzok 

Nástup 

  

 • Nástup podľa dohody   

Žiadosť uchádzača musí obsahovať: 

  

 • Profesný životopis v anglickom alebo slovenskom jazyku vo formáte PDF   

 • Motivačný list v anglickom alebo slovenskom jazyku maximálne na 1 stranu A4 vo formáte PDF     

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov, ak si uchádzač želá byť zaradený do databázy pre účely potenciálneho neskoršieho oslovenia s pracovnou ponukou  

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania. Žiadosť spolu s podpísanými prílohami vo formáte PDF sa podáva elektronicky na emailovú adresu info@trencin2026.eu

Vaše životopisy zasielajte na mail lucia.dubacova@trencin2026.eu. Do predmetu mailu napíšte názov pozície. Budeme kontaktovať len uchádzačov, ktorí spĺňajú naše požiadavky. Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania. 

 

Ochrana osobných údajov: Informačná povinnosť podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je zverejnená na webovej stránke https://www.trencin2026.sk/gdpr 

bottom of page