Riaditeľ/ka Kreatívneho inštitútu Trenčín

Kreatívny inštitút Trenčín je novovzniknutá organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, zodpovedná za implementáciu titulu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. V úzkej spolupráci s kľúčovými hráčmi zo súkromného, verejného a tretieho sektora sa zameriava na rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu v meste Trenčín, v Trenčianskom regióne a v Európe, pričom napĺňa ciele titulu Trenčín 2026. Náš tím hľadá skúseného, ​​ambiciózneho a medzinárodne prepojeného riaditeľa/riaditeľku, ktorý/á by viedol/la rozrastajúci sa tím a úspešne by implementoval titul Európske Hlavné Mesto Kultúry s dôrazom na hodnoty a ciele definované v bid booku.

 

Požadované predpoklady:

 • Najmenej 5 rokov praxe v riadení inštitúcie / organizácie / firmy, najlepšie v kultúrnom sektore alebo kreatívnom priemysle   

 • Najmenej 3 roky skúseností s vedením veľkých tímov (systematické vedenie, riešenie stresových situácií v tímoch atď.)       

 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, preferované v oblasti kultúry, umenia, manažmentu alebo príbuzných disciplín         

 • Skúsenosti a vedomosti o projekte EHMK 

 • Skúsenosti s prácou s veľkými rozpočtami a finančným tokom organizácií     

 • Vysoko vyvinutá schopnosť pracovať nezávisle, proaktívne a systematicky     

 • Vynikajúca komunikácia v slovenskom a anglickom jazyku     

 • Skúsenosti s úspešnou tvorbou návrhov projektov, žiadostí o granty a biznis plánov    

 • Komunikačné zručnosti na vysokej úrovni     

 • Strategické myslenie a schopnosť systematického vedenia tímov k napĺňaniu dlhodobých plánov a cieľov

 • Základné skúsenosti s vypracovávaním zmlúv a legislatívou o ľudských zdrojoch

 • Dobrá znalosť súčasného slovenského kultúrneho a umeleckého prostredia

 • Dobrá znalosť medzinárodného kultúrneho a umeleckého prostredia a Európskych sietí

 • Existujúca sieť kontaktov v kultúre a kreatívnom priemysle na Slovensku a v Európe

 • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

 • Bezúhonnosť

     

Môže byť výhodou:

 • Spolupráca na kandidatúre Trenčín 2026 je výhodou

Medzi vaše úlohy bude okrem iného patriť:

 • Generálne vedenie Kreatívneho inštitútu Trenčín a jeho tímu ako štatutárny zástupca        

 • Spolu s finančným manažérom zodpovednosť za finančný tok organizácie            

 • Riadenie implementácie projektu Trenčín 2026 - Európske hlavné mesto kultúry

 • Úzka spolupráca s manažérom fundraisingu pri získavaní nových zdrojov a zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti organizácie a jej aktivít

 • Vytvorenie a udržiavanie efektívnych pracovných procesov medzi CIT a mestom Trenčín, TSK, Ministerstvom kultúry a ostatnými kľúčovými inštitúciami a aktérmi

 • Zodpovednosť za rozvoj strategických partnerstiev s partnermi (kultúrne inštitúcie, organizácie, kreatívny súkromný sektor, mimovládne organizácie, ďalšie európske mestá atď.) a Európskymi sieťami          

 • Spolupráca so Správnou radou CIT     

 • Zodpovednosť za organizačnú štruktúru CIT a prijímanie zamestnancov na manažérske pozície     

 • Zastupovanie organizácie na konferenciách, podujatiach, v médiách a na verejnosti     

Mzdové ohodnotenie:

 • Základná zložka mzdy: 2300 € brutto mesačne    


Žiadosť uchádzača musí obsahovať:

 • Profesný životopis v slovenskom a anglickom jazyku vo formáte PDF   

 • Motivačný list v slovenskom a anglickom jazyku maximálne na 1 stranu A4 vo formáte PDF     

 • Štruktúrovaný návrh implementácie pre Trenčín 2026 vo formáte PDF (max. 3 strany A4): návrh musí byť založený na výhernom bidbooku Trenčín 2026 a mal by v prvom rade demonštrovať porozumienie procesu Európskeho hlavného mesta kultúry a znalosť výherného projektu.      

 • Vyplnený formulár údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov, ak si uchádzač želá byť zaradený do databázy pre účely potenciálneho neskoršieho oslovenia s pracovnou ponukou

 • Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony

 • Čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov

 • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania. Žiadosť spolu s podpísanými prílohami vo formáte pdf sa podáva elektronicky na emailovú adresu trencin2026@trencin.sk

Kontakt pre uchádzačov:

trencin2026@trencin.sk

 

Termín zasielania žiadostí:

15:00 CET 23.2.2022.

Výberové konanie sa uskutoční formou osobných pohovorov. Osobné pohovory sa budú konať 04.03.2022 dopoludnia v Trenčíne, pričom o presnom čase a mieste budú uchádzači spĺňajúci podmienky upovedomení pozvánkou. Správna rada musí v zmysle štatútu Kreatívneho inštitútu Trenčín, n.o. víťazného uchádzača potvrdiť následným zvolením.

Ochrana osobných údajov: Informačná povinnosť podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je zverejnená na webovej stránke www.trencin2026.sk.