Kreatívny inštitút, n. o.

Vyhlasuje výberové konanie podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Na obsadenie pracovného miesta

Umelecký/á riaditeľ/ka Kreatívneho inštitútu Trenčín

Kreatívny inštitút Trenčín je novovzniknutá organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, zodpovedná za implementáciu titulu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. V úzkej spolupráci s kľúčovými hráčmi zo súkromného, verejného a tretieho sektora sa zameriava na rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu v meste Trenčín, v Trenčianskom regióne a v Európe, pričom napĺňa ciele titulu Trenčín 2026. Náš tím hľadá skúseného, ​​ambiciózneho a medzinárodne prepojeného umeleckého riaditeľa/riaditeľku, ktorý/á by viedol/la program a kurátorský tím a formoval/a umeleckú víziu a programové stratégie.

 

Požadované skúsenosti:

 • Najmenej 5 rokov praxe v umeleckom riadení inštitúcie/organizácie/firmy v kultúrnom sektore alebo kreatívnom priemysle

 • Skúsenosti s vedením veľkých tímov najmenej 3 roky (systematické vedenie, riešenie stresových situácií v tímoch atď.)

 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, preferované v oblasti kultúry, umenia alebo príbuzných disciplín

 • Skúsenosti a vedomosti o projekte EHMK

 • Skúsenosti s prácou s veľkými rozpočtami a termínovo orientovanou prácou 

 • Vysoko vyvinutá schopnosť pracovať nezávisle, proaktívne a systematicky

 • Vynikajúca komunikácia v slovenskom a anglickom jazyku

 • Skúsenosti s písaním návrhov projektov, žiadostí o grant a business plánov

 • Komunikačné zručnosti na vysokej úrovni

 • Dobrá znalosť súčasného slovenského kultúrneho a umeleckého prostredia

 • Dobrá znalosť medzinárodného kultúrneho a umeleckého prostredia a Európskych sietí

 • Existujúca sieť kontaktov v kultúre a kreatívnom priemysle na Slovensku a v Európe

 • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

 • Bezúhonnosť
   

Môže byť výhodou:

 • Spolupráca na kandidatúre Trenčín 2026 je výhodou
   

Medzi vaše úlohy bude okrem iného patriť:

 • Spolu s CIT riaditeľom/kou všeobecné vedenie CIT so zameraním na programové oddelenie

 • Zaistenie vysokej úrovne umeleckého smerovania Kreatívneho inštitútu Trenčín založenom na výhernom projekte Trenčín 2026 a EHMK cieľoch

 • Manažment implementácie programov navrhnutých vo výhernom bid booku Trenčín 2026

 • Vedenie umeleckej vízie programov a aktivít CIT

 • Vedenie tímu kurátorov,programových spolupracovníkov a koordinátorov

 • Úzka spolupráca so všetkými CIT oddeleniami

 • Úzka spolupráca s manažérom fundraisingu pri získavaní nových zdrojov a zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti organizácie a jej aktivít

 • Spolu s finančným manažérom zodpovednosť za cash flow programového oddelenia 

 • Zodpovednosť za rozvoj strategických partnerstiev s programovými partnermi (kultúrne inštitúcie, organizácie, kreatívny súkromný sektor, mimovládne organizácie, ďalšie európske mestá atď.) a Európskymi sieťami

 • Spolupráca so Správnou radou CIT

 • Formovanie a udržiavanie efektívnych pracovných procesov medzi CIT a Mestom Trenčín, Trenčianskym samosprávnym krajom, Ministerstvom kultúry a ďalšími kľúčovými hráčmi a inštitúciami

 • Zodpovednosť za organizačnú štruktúru a prijímanie zamestnancov programového oddelenia

 • Zastupovanie organizácie na konferenciách, podujatiach, v médiách a na verejnosti

 

Mzdové ohodnotenie:

 • základná zložka mzdy: 2300 € brutto mesačne

 

Prihláška uchádzača musí obsahovať:

 • Profesný životopis v slovenskom a anglickom jazyku

 • Motivačný list v slovenskom a anglickom jazyku maximálne na 1 stranu A4

 • Štruktúrovaný návrh implementácie pre Trenčín 2026 vo formáte PDF (max. 3 strany A4): návrh musí byť založený na výhernom bidbooku Trenčín 2026 a mal by v prvom rade demonštrovať porozumienie procesu Európskeho hlavného mesta kultúry a znalosť výherného projektu.

 • Vyplnený formulár údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov, ak si uchádzač želá byť zaradený do databázy pre účely potenciálneho neskoršieho oslovenia s pracovnou ponukou

 • Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony

 • Čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov

 • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania. Žiadosť spolu s podpísanými prílohami vo formáte pdf sa podáva elektronicky na emailovú adresu trencin2026@trencin.sk

Kontakt pre uchádzačov:

trencin2026@trencin.sk

 

Termín zasielania žiadostí:

15:00 CET 23.2.2022.

Výberové konanie sa uskutoční formou osobných pohovorov. Osobné pohovory sa budú konať 04.03.2022 dopoludnia v Trenčíne, pričom o presnom čase a mieste budú uchádzači spĺňajúci podmienky upovedomení pozvánkou.
 

Ochrana osobných údajov: Informačná povinnosť podľa článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je zverejnená na webovej stránke www.trencin2026.sk .