“The idea is to know each other better, to talk about culture and exchange. We have a cultural past and a cultural future. The whole of Europe should be united. Culture is one of the strongest potencies for peace.”

Melina Mercouri

herečka, politička, zakladateľka ECoC (EHMK)

Formát Európskeho hlavného mesta kultúry bol vytvorený už v roku 1983 Melinou Mercouri (neskôr gréckou ministerkou kultúry), ktorá mala pocit, že sa kultúre v danej dobe nevenuje dostatok pozornosti. Verila, že kultúra je tým správnym prostriedkom nielen na otvorenie dialógu na dôležité témy, prepájanie jednotlivých národov a kultúr, ale aj nástrojom na rozpumpovanie ekonomiky, či podporu diverzity. Program Európske mesto kultúry sa začal v lete roku 1985, pričom prvým držiteľom titulu boli Atény. Počas nemeckého predsedníctva v roku 1999 bol program Európske mesto kultúry premenovaný na Európske hlavné mesto kultúry a tento názov zostal až do dnešných dní.

 

O čom je Európske hlavné mesto kultúry? Myšlienka formátu je jednoduchá. Každý rok dostanú dve mestá v dvoch štátoch (jedno staršie členské a jedno nové v rámci EÚ) možnosť stať sa Európskym hlavným mestom kultúry. Kultúrou sa nemyslí len umelecký program, ale aj celková kvalita života, pohľad na európske hodnoty, ekológiu, kultúru a aktívny verejný život. 

Zároveň sa vytvorí bohatý kultúrny program plný výstav, koncertov, komunitných podujatí, multižánrových festivalov a umenia zo všetkých disciplín na celý rok. Mesto ožije kultúrou, revitalizuje sa a zaradí sa na kultúrnu európsku mapu. Program si dáva za cieľ posilniť európsku identitu a hodnoty, spoznávanie bohatého kultúrneho dedičstva každého členského štátu a podporu jednoty medzi nimi.

 

Za posledných 37 rokov práve vďaka tomuto programu dokázali desiatky  miest naštartovať a posilniť kultúrnu scénu, komunity, vylepšiť si infraštruktúru, zväčšiť svoj mestský potenciál a najmä predstaviť svoje plány a vízie širokému obyvateľstvu presahujúcemu hranice daného štátu. Buďme aj my ďalším mestom, ktoré vďaka EHMK vyrastie.  Viac informácií nájdete na oficíalnej stránke ECoC

Pozrite si mestá, ktoré si už transformáciou vďaka tomuto Európskemu programu prešli.

Jedným z nich sú aj Košice, ktoré boli Európskym hlavným mestom kultúry v roku 2013.

Otázky a odpovede ohľadom EHMK

O čom má byť projekt EHMK?


Projekt by mal pomôcť víťaznému mestu vyrásť. A to nielen v kultúrnej oblasti, ale napríklad aj vďaka možnosti rekonštrukcie ciest, chodníkov, nových cyklotrás ale aj v oblasti zlepšenia kvality života každého občana. V projekte sa vymýšľa vo veľkom a verte nám, cieľom ľudí, ktorí projekt píšu je zamýšľať sa nad všetkými skupinami občanov (nielen umelcov a ľudí pôsobiacich v kultúre). Projekt by mal pomôcť pri rozvoji komunitného života, priniesť vám napríklad príjemnejšie detské ihriská do vášho okolia, nové kultúrne priestory pre výučbu ale aj voľný čas. Projekt je naozaj veľmi rozsiahly a našim cieľom je vymyslieť ho tak, aby sa veci v ňom dali aplikovať aj v prípade, že by sa Trenčínu nepodarilo vyhrať.
Chcel/a by som sa so svojím projektom prihlásiť do EHMK Trenčín výzvy. Kde nájdem výzvu vypísanú? Ako mám postupovať?


Máte už niečo v hlave, alebo už nejaký projekt organizujete? Napíšte nám o tom vo výzve. Výzvu nájdete v časti “Zapojte sa”. V rámci nej sa môžete s nami podeliť o vašu predstavu projektov. Vymyslite si čokoľvek a v prípade potreby to s vami veľmi radi prekonzultujeme. Výzva je otvorená do 14. 08. 2020! Aké projekty predstavovať? - Napíšte nám o projekte, ktorý už robíte. - Napíšte nám nápady na projekty, ktore by ste chceli robiť od roku 2021 a budú pokračovať až do roku 2026 a ďalej. - Vymyslite projekt až na rok 2026. Projekty by sme radi zapojili do prípravy #trencin2026 a rokov, ktoré tomu budú predchádzať. V prvom kole projektu, v ktorom sa nachádzame, sa budú posudzovať tímom EHMK. Následne v prípade úspešného postupu do druhého kola sa budú vybrané projekty rozvíjať a prepájať s líniou projektu #trencin2026.
Koľko projektov môžem prihlásiť?


Projektov môžete prihlásiť koľkokoľvek len chcete. Stačí, ak splníte všetky požiadavky určené vo Výzve.
Chcem sa s vami podeliť o môj názor ohľadom Trenčína či už v dobrom, alebo zlom! Ako to mám spraviť?


V časti “Zapojte sa” sme pre vás vytvorili aj druhý dotazník určený pre verejnosť, v ktorom sa s nami môžete podeliť o to, čo vás v Trenčíne trápi, kam radi chodíte prípadne čo by ste chceli zmeniť vy. O čom písať? O čomkoľvek! O tom, čo vám chýba, alebo čo chcete v našom meste zlepšiť. A nebojte sa snívať. My sa to pokúsime zapracovať do projektu! Dotazník slúži k tomu, aby sme vedeli, čo máte na Trenčíne radi a čo by ste chceli zmeniť, ako často chodíte na kultúru a čo kultúrne vám chýba. Dotazníky vypĺňajte do 15. 09. 2020. Ako poďakovanie za váš čas 16. 09. 2020 vyžrebujeme 5-tich z vás, ktorí od nás dostanú balíček výrobkov od šikovných Trenčanov (preto nezabudnite na seba vyplniť kontakt).
Kto na projekte pracuje?


Tím ľudí podieľajúci sa na tomto projekte sa postupne formuje. Ľudia z kreatívnej a umeleckej obce z Trenčína a okolia sa na popud pána primátora Rybníčka začali od januára 2020 stretávať a diskutovať, či je zapojenie dobrým nápadom. Aj napriek čase plnom corony sa rozhodli, že to stojí za to a projekt napíšu. V tíme sa nachádzajú nielen ľudia z kreatívnej oblasti ale aj komunitní zástupci, podnikatelia, grafici, fotografi, architekti, urbanisti či zamestnanci mesta Trenčín. No nielen oni. Tímom sú všetci, ktorí sa v Trenčíne zasluhujú o to, že je tu na čo sa pozerať. Zistite viac o komunite, ktorá v Trenčíne funguje. Tím si môžete pozrieť v záložke Tím.
Čo nám môže priniesť titul EHMK?


Pre nás je Trenčín tým najkrajším mestom pre život. A určite nie sme jediní, ktorí tomu veria :) Preto sa sem mnohí ľudia po vysokej škole vracajú. Vďaka možnosti EHMK budeme môcť pretvoriť mesto ešte k lepšiemu. Vytvoriť nové pracovné miesta, vymýšľať kultúrne a komunitné podujatia, pracovať s rôznymi skupinami, usporadúvať vynikajúce udalosti, vzdelávať, rozprávať sa spolu o problematike spoločnosti. Spolu rásť smerom k lepšiemu Európskemu mestu. Máme k tomu vykročené už teraz, no tento projekt nám vie pomôcť to zvládnuť o trošku rýchlejšie.

Frequently asked questions

What should the ECOC project that Trenčín is preparing be about?


The output of the first round of the project, which is submitted to the European Capital of Culture Commission on 15 December 2020, is a 60-page Bid-Book. It presents the unified idea of ​​the project together with the overall concept of the program for 2026. In the case of a successfully written project, the city proceeds to the second round, in which the document is supplemented and then the winning city is selected from all candidates.
The project should help the winning city grow. And not only in the cultural area, but also for example thanks to the possibility of reconstruction of roads, sidewalks, new bike paths as well as in the area of improving the quality of life of every citizen. While creating the project, we are trying to think in a large scale, and you can trust us that the goal of the people who are preparing the project is to think about all groups of citizens (not just artists and people working in culture).
The project should help in the development of community life, for example to bring more
pleasant children’s playgrounds into your area, and new cultural spaces aimed both for
educational and recreational purposes. The project is indeed quite extensive, and it is our
goal to formulate and create it in such way that makes it possible to be implemented even in the case that Trenčín fails to win.
I would like to sign up my project for the ECOC Trenčín call for project proposal. Where can i find the details? How should I proceed?


Do you already have an idea for a project, or are you already in the middle of organizing one? Let us know about it in the call for project proposal. You can find the call in the „PARTICIPATE“ tab. Within the tab, you can also share with us your ideas of how projects
should look like.
You are welcome to let your imagination run loose and think of any crazy ideas, we will be happy to consult them with you.
The call for project proposal is open until 14. 08. 2020!
What kind of projects should you propose?
- Let us know about a project that you are already working on.
- Let us know about any ideas for projects that you would like to work on from 2021 and that will continue until 2026 and beyond.
- Come up with a project for the year 2026.
We would like to include the projects in the preparation of #trencin2026 and the years that will precede it. In the first round of the project we are currently in, they will be judged by the ECOC team. Subsequently, in case of a successful advance to the second round, the selected projects will be further developed and joined with the project line of #trencin2026.
How many projects can I submit?


There is no limit and you can submit as many projects as you want. All you have to do is
make sure they meet all the requirements set out in the call for project proposal.

I would like to share with you my opinion of Trenčín, good or bad! How should i do it?
In the „Participate“ tab we have also created for you a second questionnaire for the public in which you can share with us what bothers you in Trenčín, where in Trenčín do you like to spend your time or what you would like to change. What should you write us about? About anything at all! Let us know for example what are you missing in Trenčín or what you would like to see improved. And do not be afraid to daydream a bit while doing so. We will try to incorporate your suggestions into the project!
The goal of the questionnaire is to inform us about what you like about Trenčín, what you
would like to change, how often do you attend various cultural events and what you miss
culturally wise. You can submit your filled in questionnaires until 15. 09. 2020. As a way of thanking you for your time, on 16. 09. 2020, we will draw out five of you who will receive a package of products from our talented locals (so please make sure not to forget to fill in your contact information in the questionnaire).
I would like to share with you my opinion of Trenčín, good or bad! How should i do it?


In the „Participate“ tab we have also created for you a second questionnaire for the public in which you can share with us what bothers you in Trenčín, where in Trenčín do you like to spend your time or what you would like to change. What should you write us about? About anything at all! Let us know for example what are you missing in Trenčín or what you would like to see improved. And do not be afraid to daydream a bit while doing so. We will try to incorporate your suggestions into the project!
The goal of the questionnaire is to inform us about what you like about Trenčín, what you
would like to change, how often do you attend various cultural events and what you miss
culturally wise.
You can submit your filled in questionnaires until 15. 09. 2020. As a way of thanking you for your time, on 16. 09. 2020, we will draw out five of you who will receive a package of
products from our talented locals (so please make sure not to forget to fill in your contact
information in the questionnaire).
Who is working on the project?


The team of people involved in this project is gradually being formed. At the instigation of Mayor Rybníček, people from the creative and artistic community from Trenčín and the surrounding area began to meet from January 2020 to discuss whether involvement was a good idea. Even though at that time we were in the middle of a global COVID-19 pandemic, they decided that it was worth it and that they will work on preparing the project. The team consists of not only the people from the creative field but also community representatives, entrepreneurs, graphic designers, photographers, architects, urban planners and employees of the city of Trenčín. However, it’s not just them. The team is made up of everyone, that is responsible for making Trenčín a better and more pleasant place to live. Find out more about the community that’s alive and kicking in Trenčín. You can view our project team in the Team tab.
What can the ECOC title bring us?


For us, Trenčín is the most beautiful city to live in. And we are definitely not the only ones
who believe it :). That is why many people come back here after college. Thanks to the
possibility of the ECOC, we will be able to transform the city for the better. To create more
job opportunities, invent new cultural and community events, work with various groups of
people, organize excellent events, educate people, and open up a conversation about
society. To grow together towards a better European city. We are already moving in the
right direction, however this project can help us to get to the finish line a little faster and
make the whole journey easier.